İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TARİHÇESİ

     1838 yılında Türkiye’de ilk tahsilin mecburiliği kabul edildiğinden, sübyan mekteplerine ek olarak İstanbul’da beş yerde birer rüştiye (orta) mektebi açılmış ve bunların üstüne bir de (Maarif-i Adliye ve Ulum-u Edebiyat) mektebi diye kurumlar kurulmuştur. Ülkemizde mektep tarzında hukuk tahsili bu kurum ile başlar. Devletçe bu bu mektebe çok önem verilmiş ve bu himaye taassuba karşı açılan savaşın zaruretlerinden addolunduğu için sınavlarının şaşaalı biçimde yapılması kabul olunmuştur.

     Tanzimatın ilanı ile ülkede maarif sahasında da gerekli gelişme tedbirlerini almak üzere uzmanlar kurulu kurularak harekete geçilmiştir. 1853  yılında Şeyhülislam, kabiliyetli hakimler yetiştirilmek üzere Süleymaniye civarında bir binada Mualimhane-i Nüvvap (1910’da ismi Mektebi Kuzat-Kadılar Okulu olarak değişti) ismi ile  bir mektep kurulmasına muvaffak olmuş ve bu müessede hukuk öğrenimi daha muntazam bir şekil almıştır. 1870’de hikmet ve edebiyat, ilm-i hukuk, ulum-u tıbbiye ve riyaziye diye üç şubeden müteşekkil (Darülfununu Osmai) parlak bir suretle yapılan açılma merasimi ile ülkede yüksek hukuk tahsilinin modern manada ilk adımı atılmıştır.

     1873 yılında Ülhane kışlasına taşınan Galatasaray Lisesi’nin yüksek sınıflarından vaktin Maarif Nazırı Cevdet Paşa tarafından, devletin ilk Medeni Kanunu olan Mecelli-i Ahkam-ı Adliye’nin okutulmasına bir kanun ile uygun görülmesi üzerine 1875 tarihinde okul müdürü Sava Paşa’nın pek değerli gayreti ile mektep binası dahilinde edebiyat, fen ve tahsili dört senede tamamlamak üzere Hukuk Fakültesi açılarak yüksek hukuk tahsili için ikinci adım da bu suretle atılmıştır. Sultani Mektebi dahilinde sınıf halinde açılmış olan hukuk mektebi İstanbul’da Adliye Sarayı bahçesinde açılmıştır. Bu mektep, 1900’de ülkede üçüncü defa olarak kurulan Darülfünun Hukuk şubesi isim ve bünyesini ve sonucunda Hukuk Fakültesi adını aldı.

Cumhuriyetin ilanı ile 1924 senesinde Fakültemiz Harbiye Nezareti denilen şimdiki merkez binaya taşınmıştır. 21 Nisan 1924 tarihli çıkan kanun ile Darülfünun (üniversite), hukuk, tıp, edebiyat, fünun (fen) ilahiyat fakülteleri  hükmi şahsiyeti haiz oldular. 1933 senesi 31 Temmuz’unda İstanbul Darülfünun’a bağlı Hukuk Fakültesi 2250 numaralı  ve 31 Mayıs 1933 tarihli “ İstanbul Darülfünununun ilgası ile yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun ile ilgili olundu.

     1933’den 1946 Haziran’ına kadar İ.Ü.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir müessese olarak çalıştı. 18 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı kanunla Üniversite ve Hukuk Fakültesi mali ve idari özerkliğe ve hükmi şahsiyete sahip bir müessese olmuştur.

Hukuk fakultesi sayfalarına bu linkten ulaşabilirsiniz http://www.istanbul.edu.tr/hukuk/