İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği
1838 yılında Türkiye' de ilk tahsilin mecburiliği kabul edildiğinden, sübyan mekteplerine ek olarak İstanbul'da beş yerde birer rüştiye (orta) mektebi açılmış ve bunların üstüne bir de (Maarif-i Adliye ve Ulum-u Edebiyat) mektebi diye kurumlar kurulmuştur. Ülkemizde mektep tarzında hukuk tahsili bu kurum ile başlar. Devletçe bu bu mektebe çok önem verilmiş ve bu himaye taassuba karşı açılan savaşın zaruretlerinden addolunduğu için sınavlarının şaşaalı biçimde yapılması kabul olunmuştur.
Tanzimatın ilanı ile ülkede maarif sahasında da gerekli gelişme tedbirlerini almak üzere uzmanlar kurulu kurularak harekete geçilmiştir. 1853 yılında Şeyhülislam, kabiliyetli hakimler yetiştirilmek üzere Süleymaniye civarında bir binada Mualimhane-i...
Devamını okumak için tıklayınız >>
29 Mayıs tarihinde yapılacak olan Genel Kurulumuzda, Dernekler Masası tarafından istenen aşağıdaki tüzük değişikliği de görüşülecektir. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM - KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin adı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ'dir. MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi İstanbul il sınırları içindedir. Derneğin şubesi yoktur. MADDE 3: TANIMLAR Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün uygulanmasında karşılıklarındaki anlamları taşırlar. Dernek: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği; Tüzük: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği'nin Ana Tüzüğü; Merkez: Derneğin merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Spor Caddesi, Altınbaşak Apartmanı, Numara 92, Kat 1, Daire 4, 80680 Akaretler'dedir. İikametgah: Derneğin yönetim yeri İstanbul'dur; Üyeler: Derneğin asil ve onursal üyeleri; Dernek Başkanı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Dernekler Kanunu: 23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanunu'dur. MADDE 4: DERNEĞİN AMACI Derneğin temel amacı, Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu üyelerinin mesleki, bilimsel, sosyal birliğinin ve dayanışma ruhunun gelişimini sağlamak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları ve hakkındaki bilgilerin yayılması ve dernek üyeleri mezunlar arasındaki iletişimi geliştirmek ve teşvik etmektir. MADDE 5: DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için: 1. Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını, bilgilendirilmesini sağlar ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları kardeşlik ruhunun gelişmesini teşvik eder. 2. Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar, 3. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüd, anket, seminer vb. toplantılar her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar, 4. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, 5. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, lisans ve lisansüstü eğitiminin niteliğini yükseltici faaliyetlerde bulunabilir, bunları geliştirip yayabilir, 6. Hukuk alanında karşılaşılan mesleki zorlukların aşılması için her türlü çalışmada ve faaliyette bulunabilir, ilgili tüm konularda kararlar çıkmasında çaba gösterebilir, 7. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir, 8. Üyelerinin istirahati ve boş zamanlarını değerlendirebilmek amacıyla lokal açabilir, 9. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, 10. Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerinde belirtilen amaç ve hizmet konuları için vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir, 11. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar. 12. Yetkili resmi makamlarca öngörülen gerekli izinlerin alınması koşuluyla yurt dışındaki benzer amaç ve niteliklere sahip kuruluşlarla ilişki kurabilir, işbirliğinde bulunabilir ya da uluslararası faaliyetler gerçekleştirebilir. MADDE 6: DERNEK KURUCULARI Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatlar, ikametgah ve uyrukları en arkada belirtilmiştir. MADDE 7: DERNEK AMBLEMİ Derneğin amblemi Ek'te gösterilmiştir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. II. BÖLÜM - ÜYELİK HÜKÜMLERİ MADDE 8: ÜYELİK KOŞULLARI Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir. 8.1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden Mezun olmuş olmak, 8.2) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 8.3) Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olmamak ve Derneklere üye olmaktan yasaklanmamak, 8.4) (Değişik 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı Özel kanunlarla aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun (3.) maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak, 8.5) Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, 8.6) En az üç Dernek üyesince Dernek Üyeliğine önerilmiş olmak, 8.7) Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek, MADDE 9: ÜYELİK TÜRLERİ Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir. 9.1) ASİL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. 9.2) ONURSAL ÜYE: Ülke'ye, İstanbul Üniversitesi'ne, Dernek amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişiler arasından ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile seçilen fahri nitelikteki üyeliktir. Onursal üyeler, organlara seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. MADDE 10: ÜYELİK İŞLEMLERİ Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir. A. ASİL ÜYELİĞE GİRİŞ A.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten ve en az üç Dernek üyesince imzalanmış ''Üyelik Başvuru Formunu'' doldurup Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar, A.2) Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatı alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karar bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildir, A.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine "Dernek Üye Defteri"ne kimliği işlenir ve "Üye Kimlik Belgesi" verilir. Giriş ödentisi ile Yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz. A.4) Yönetim Kurulu'nun, adayın üyelik isteğinin reddine ilişkin kararına karşı ancak ilk Genel Kurul'da itiraz edebilir. B. ONURSAL ÜYELİĞE GİRİŞ Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan kişilerin müracaatı halinde Yönetim Kurulu adı geçen niteliklerin olup olmadığına dair bir araştırma yaparak, en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, müracaat sahibine yazı ile bildirir. Hiç kimse Derneğe üye olamaya zorlanamaz. MADDE 11: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Dernek üyeliği, aşağıdaki nedenlerle sona erer. 11.1) Üyenin ölümü: Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer, 11.2) Üyelikten ayrılma: Üyelik, üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma dönemlerinin tüm ödentileri alınır. 11.3) Üyelikten çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir. 11.3.1) Özürsüz olarak üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak, verilen görevleri yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek, 11.3.2) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak, 11.3.3) Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak, 11.3.4) Derneğin amacının gerçekleşmesinin zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak, 11.3.5) Tüm ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemek, 11.3.6) Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak. MADDE 12: ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yapıp, üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlama k üzere on beş (15) dakika içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul'da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin, Dernek Üye Defteri'ndeki kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. Üyelikten çıkarılan kişiler, üyenin konuğu olarak dahi Derneğin tesislerine giremezler. III. BÖLÜM - YÖNETİM HÜKÜMLERİ MADDE 13: ORGANLAR Derneğin üçü (3) zorunlu, ikisi (2) isteğe bağlı beş (5) organı vardır. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. Zorunlu organlar: 13.1) Genel Kurul 13.2) Yönetim Kurulu 13.3) Denetleme Kurulu İsteğe bağlı organlar: 13.4) Danışma Kurulu 13.5) Disiplin Kurulu MADDE 14: GENEL KURUL Dernek Genel Kurulu her iki yılda bir olağan olarak Mayıs ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar. MADDE 15: GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ (Değişik 28.05.2014 tarihli Genel Kurul kararı) Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasına uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısının Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. MADDE 16: GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir. 16.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi'ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. 16.2) Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir. 16.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda bir (1/10)'i tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur. 16.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. 16.5) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır. MADDE 17: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. 17.1) Dernek üye sayısın beşte bir (1/5)'inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu, 17.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı, 17.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı, 17.4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz. MADDE 18: GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 18.1) Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak, 18.2) Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, 18.3) Çalışma dönemi yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek, 18.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerine aktarmak, 18.5) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karar bağlamak, 18.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp, karar bağlamak, 18.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak, 18.8) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, 18.9) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak, 18.10) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek, 18.11) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek. 18.12) (EK. 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı) Derneğin şubelerinin açılmasına, yetkilerin saptanmasına ve kurucuların belirtilmesine karar vermek, MADDE 19: YÖNETİM KURULU Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir. 19.1) (Değişik 28.05.2014 tarihli Genel Kurul kararı)Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için seçilmiş yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. 19.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. (Değişik 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı) Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu tarafından üç (3) yıllığına seçilir. Üç yıllık görev süresi, seçimin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını takiben başlar. MADDE 20: YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir. 20.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi (7) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcüler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır. 20.2) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. 20.3) Değişik 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı dört (4) olup, kararlar çoğunlukla alınır. 20.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar. MADDE 21: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 21.1) Türk Yasaları ve bu Anan Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak, 21.2) ( mülga 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı) 21.3) Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek, 21.4) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak, 21.5) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak, 21.6) Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu Ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek, 21.7) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve ilçe kaymakamlığına duyurmak, 21.8) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek, 21.9) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak, 21.10) Derneğin işlerini yönetecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek, 21.11) Sağlanacak gelirlerin Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına teshis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek ve bu kararı Genel Kurulun onayına sunmak, 21.12) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak, 21.13) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek, 21.14) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek, 21.15) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek. MADDE 22: DENETLEME KURULU Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir. 22.1) Değişik 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla üç yıl için seçilmiş üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. 22.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer. 22.3) Denetleme Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantı karar ve yeter sayısı iki (2) dir. 22.4) Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir. MADDE 23: DANIŞMA KURULU Değişik 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Eski Başkanları ile Onursal Üyeler ve Dernek üyeleri arasından üç yıllık süre için, üçte iki (2/3) çoğunluk oyuyla seçilmiş yedi (7) danışmandan oluşur. Danışma kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve ilk toplantılarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı ve karar sayısı olağan çoğunluktur. Danışma Kurlu, Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. MADDE 24: DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Danışma kurlunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 24.1) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak, 24.2) Dernek ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kamuoyunda saygınlığını arttıracak çalışmalar yaparak, öneri ve dileklerde bulunmak, 24.3) Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek, tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek, 24.4) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek. MADDE 25: DİSİPLİN KURULU Değişik 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı Disiplin Kurulu, beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurul'ca üç (3) yıl için seçilir. Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Disiplin Kurulu ayda en az bir kez Dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Disiplin Kurlu asgari üç (3) üye ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır. Bu Kurulun görevi: a) Derneğimize başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi, tutup, tasviye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak, b) Tüzüğün 12. Maddesi uyarınca ''Üyelikten Çıkarılma'' konuları hakkında karar alıp, Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktadır. Genel Kurul ilgili çalışma döneminde, Disiplin Kurulu oluşturulmaması ve Disiplin Kurulunun görev ile yetkilerinin Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine bu konuda herhangi bir gündem maddesi olmasa da karar verilebilir. MADDE 26: ORTAK HÜKÜMLER Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe seçilir. IV. BÖLÜM - YÜRÜTME BİRİMİ MADDE 27: YÜRÜTME BİRİMİNİN AMAÇ VE ÇALIŞMA BİÇİMİ Dernek Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak, lokal ve tesislerin kurulması, iktisadi işletmeler, vakıflar ve dayanışma sandıklarının Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli olup, 27.1) Uzman Danışmanlar, 27.2) Yönetim ve Hizmet Komiteleri, 27.3) Görevlilerden oluşur. MADDE 28: UZMAN DANIŞMANLAR Dernek amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, Dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda Danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman Danışmanlar Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim, denetleme ve Danışma kurullarına Danışmanlık yaparlar. MADDE 29: YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç (3) kişiden oluşan yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler yönetim kararı ile seçilirler. Yönetim ve hizmet komiteleri, Yönetim, Denetleme ve Danışma kurullarının karar almalarına ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler. MADDE 30: YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme Birimi görevlileri atanabilir. Yürütme Birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları ''Personel Özlük Hakları'' Yönetmeliği'nde gösterilir. V.BÖLÜM - MALİ HÜKÜMLER MADDE 31: ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak?ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapılması Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterir. MADDE 32: DERNEĞİN GELİRLERİ Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 32.1) (Değişik 28.05.2014 tarihli Genel Kurul kararı) Giriş Ödentisi (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş Ödentisi her yıl Yönetim Kurulu'nun uyarlama yetkisi saklı olmakla beraber en az yüzelli (150) Türk Lirasıdır. Fakülteden mezun olduktan sonra üç yıl içinde başvuranlardan alınmaz. Sözkonusu üyelik ödentisinin ödeme biçiminin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir. 32.2) (Değişik 28.05.2014 tarihli Genel Kurul kararı) Yıllık Ödenti (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliği devam süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup en az yüz (100)Türk Lirasıdır. Sözkonusu üyelik ödentisinin ödeme biçiminin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir. 32.3) Katılma payı: Katılma payı, lokal ve tesislerin yeniden yapımı ya da varolanlarda değişiklikler, yenilemeler ve onarımların yapılması için öngörülen proje g,derlerini karşılamak amacı ile çalışma dönemi bütçesine konulan tutardır. Dernek üyelerinin katılma pay(lar)ı Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve tutarları saptanır. Katılma payı, her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edieln gelirleri de kapsamaktadır. 32.4) Yararlanma payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanları Dernek Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar. 32.5) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri, 32.6) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar, 32.7) Ortaklıklar, İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler, 32.8) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler, 32.9) Diğer gelirler. Dernek siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi İçişleri Bakanlığının izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz. MADDE 33/A: GELİR VE GİDER USULÜ 33.1)Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık ödentinin tamamı Şubat ayında alınır. Genel Kurul, ödentilerin güncelleştirilmesinde yetkilidir. Yönetim Kurulu, ödenmesi gereken Yıllık ödentiler için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir. 33.2) (Değişik 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı)Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 33.3) Giderleri ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. 33.4) Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş (5) yıldır. MADDE 33/B: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ ( EK. 29.05.2016 tarihli Genel Kurul kararı) Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Genel Kurul üyelerinin en az üçte iki (2/3) hazır bulunacağı toplantıda, katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla ne amaçla borçlanıldığı, miktarı, geri ödeme koşulları gibi hususların kararlaştırılarak Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilir. MADDE 34: DEFTERLER Dernek için aşağıda gösterilen ve Noterden onaylanmış defterler tutulur. 34.1) Dernek Üyeleri Defteri: Dernek Üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri bu deftere yazılır. 34.2) (Mülga 28.05.2014 tarihli Genel Kurul kararı) 34.3) (Değişik 28.05.2014 tarihli Genel Kurul kararı) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır 34.4) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer belgeler, tarih, sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılarak bu deftere işlenir. 34.5) Gelir ve Gider Defteri ya da Bilanço Esası Defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, ödenme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıklar gereken defterlere işlenir. 34.6) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir. 34.7) Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir. 34.8) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir. VI. BÖLÜM - Genel Hükümler MADDE 35: ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az on (10) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda Ana Tüzük değişikliği görüşülemez. MADDE 36: DERNEĞİN DAĞITILMASI Dernek özellikle dağıtma için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte iki (2/3) hazır bulunacağı olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir. İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağıtma kararının hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu kararı ile alınması zorunludur. Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde ilçe kaymakamlığına bildirilir. Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devredilir. MADDE 37: YÖNETMELİKLER Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen Yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır. 37.1) Personel Özlük Hakları Yönetmeliği 37.2) Genel muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği 37.3) Lokal ve Tesisler Yönetmeliği 37.4) İktisadi İşletmeler Yönetmeliği Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen yönetmelikler dışında gereken yönetmelikleri de hazırlamakla görevlidir. MADDE 38: HÜKÜM EKSİKLİĞİ (Değişik 28.05.2014 tarihli Genel Kurul kararı) Bu Tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır MADDE 39: YÜRÜRLÜK Bu Ana Tüzük, Kurucular Genel Kurulu tarafından onaylandığı _ / _ / 1997 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer. MADDE 40: YÜRÜTME Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Aidat ödemek için Aidatlarınızı aşağıdaki hesaplara yatırabilirsiniz Akbank Ayaspaşa Şubesi Hes.No. 28230 IBAN TR950004600277888000028230 Derneğimize ilk giriş bedeli 150 TL, yıllık aidat 100 TL’dir. Oku >>

(22/10/2018) - Genel Kurulumuz 17 Kasım 2018 Saat 11.00'de İstanbul Barosu Konferans Salounu'nda Oku >>